What to bring

What to bring:

 • Original Social Security Cards for you, your spouse and/or dependents or social security number verification letter issued by SSA
 • Government issued photo identification for you and your spouse
 • Form W-2, W-2G, 1099-R from all employers
 • Interest and dividend statements from banks (Form 1099)
 • Day care expenses with the providers’ EIN and amount paid (if applicable)
 • Bank routing numbers and account numbers for direct deposit, blank check
 • A copy of last year’s tax return
 • Any other relevant information about income and expenses
 • Health insurance documents: 1095A, 1095B or 1095C.  If you qualified for an exemption through the Health Insurance Marketplace, bring the Exemption Certificate Number (ECN).

Tienes que traer:

 • Original de las tarjetas del Seguro Social para todas las personas que viven en el hogar o una carta de verificación emitida por la SSA de los números de seguro social de todas las personas que figuran en el formulario de impuestos
 • Identificación oficial con foto del declarante y de su cónyuge
 • Formularios W-2, W-2G, 1099-R de todos los empleadores
 • Estados de cuenta de intereses y dividendos de los bancos (Forma 1099)
 • Gastos del cuidado de los niños con el número EIN de quienes ofrecieron el servicio y el monto que pagaste (si aplica)
 • Número de identificación bancaria (“Bank Routing Number”), números de cuentas para depósitos directos y un cheque en blanco ü Una copia del formulario de impuestos del año pasado
 • Cualquier otra información relevante relacionada con tus ingresos y gastos 
 • Documentos del seguro de salud: 1095A, 1095B o 1095C. Si usted califica para una exempción a través del Mercado de Salud, traiga  a el Numero de Certificación de Excepción (ECN)


Ki dokiman pou’w pote leu wap vini:

 • Orijinal kat Sekirite Sosyal paw, pa mari’w oswa madanm ou, ak/oswa moun ki sou kont ou, oswa lèt verifikasyon nimewo sekirite sosyal SSA te bay pou tout moun ki sou lis ki sou fòm taks la
 • Pyès didantite ak foto ki soti nan leta pou oumenm ak mari’w oubyen madanm ou
 • Fòm W-2, W-2G, 1099-R pou pran nan men tout moun wap travay avek yo
 • Deklarasyon enterè ak resi labank-ou (fòm 1099)
 • Depans gadri ak EIN founisè-a ak kantite lajan ou te peye (si nesesè)
 • Nimewo ki ekri a goch anba chèk labank ou ak nimewo kont labank-ou pou depo dirèk, epi yon chèk vid
 • Yon kopi taks ane pase
 • Nenpòt lòt enfòmasyon ki enpòtan konsènan kòb ou rantre ak depans ou fè
 • Dokiman asurans sante: 1095A, 1095B or 1095C. Si’w kalifye pou egzanpsyon nan Health Insurance Marketplace Plan Obama-a, pote nimewo sètifika egzanpsyon (ECN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s