NOU RANPLI TAKS SOU ENTÈNÈT GRATIS

Gen konfyans nan preparasyon taks ou ki fèt a distans. Pwofesyonèl taks sètifye nou yo konprann bezwen’w, epi yo pale lang ou. Nou fè li avèk anpil swen epi’l fasıl!

BEZWEN ÈD?

Pale ak espè

Lendi jiska Samdi
10:00am a 1:00pm ak 5:00pm rive 8:00pm

Sou Broward Tax Pro

Broward Tax Pro ke yo te rele anvan Volunteer Income Tax Assistance (VITA) pwogram se yon ekselan opòtinite pou moun ak fanmi yo kenbe plis nan lajan yo epi ekonomize sou frè preparasyon taks.

Hispanic Unity of Florida (HUF) te asosye avèk Code for America yon òganizasyon san bi likratif ki kwè gouvènman an ka travay pou moun yo, ak pa moun yo, nan laj dijital la, kòmanse ak moun ki bezwen li plis. GetYourRefund se yon platform dijital ki pa fè pwofi kit e konstwi pa Code for America an patenarya avèk sit Volunteer Income Tax Assistance (VITA) ki sètisfye nan IRS nasyonalman.

Broward Tax Pro Preparation Service ki te deja disponib an pèsòn, kounye a konplètman sou entènèt. Se menm kalite sèvis ak ekspètiz ke pwofesyonèl taks ki sètifye ki konprann bezwen kliyan yo epi pale anglè, panyòl ak kreyòl ayisyen.

Sèvis sa a bay pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon, ki kalifye, ki pral prepare taks gratis *, epi detèmine kalifikasyon yon moun pou kredi taks espesyal tankou Earned Income Tax Credit (EITC), Child Tax Credits, ak kredi pou granmoun aje ak edikasyon kredi pou ede kontribyab yo nan maksimize ranbousman retounen yo.

Nou gen tou yon liy telefòn senp pou sèvi kòm yon enfòmasyon ak sant referans ki bay sipò sèvis pou vityèl/sou entènèt sèvis preparasyon taks. Liy dirèk tou reponn kesyon enpoze jeneral yo.

Nan sezon taks 2018 la, plis pase 6,000 fanmi nan Broward County kap kontribiyab travay ak moun kip ran avantaj de pwogram nou an ak taks sou revni yo prepare pa pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon. Plis pase $6 milyon nan taks yo te ranbouse bay fanmi kap travay.

*Pou kalifye pou sèvis gratis sa a, yon fanmi oswa yon moun dwe gen yon revni anyèl nan kay la ki mwens pase $66,000

Dokiman ki obligatwa yo

Anplis de prèv idantite ou, ak idantite manm fanmi ou, sa a se yon lis dokiman ou ta dwe rasanble pou preparasyon taks sou revni ou:

 • Ou
  dwe gen
  yon  kat idantite ki valid ki gen foto w sou li
 • Kat Sekirite Sosyal oswa lèt verifikasyon ki gen ladan Nimewo Sekirite Sosyal la, oswa Nimewo Idantifikasyon moun ki peye taks endividyèl
 • Lèt ki gen nimewo Idantifikasyon kontribyab endividyèl (ITIN), pou tout manm fanmi an

 • FòmW-2 de tout kote ou te travay nan ane 2019
 • Fòm 1099-G pou konpansasyon chomaj ak ranvousman taks leta oswa lokal
 • Fòm 1099-R oswa fòm SSA-1099
 • Si ou se yon travayè endepandan pote tout dokiman sipò ki gen rapò ak revni ak depans biznis ou. (Si out e travay ak Uber ak/oswa Lyft, ou dwe pote deklarasyon ofisyèl la yo bay ki montre detay yo nan peman brit resevwa yo, kantite mil ak frè peye pandan 2019).
 • Fòm W-2G ak nenpòt lòt fòm 1099 resevwa pandan 2019
 • Non, adrès, ak nimewo ID taks de gadri pou pitit ou, ak kantite lajan ou peye an
 • Fòm 1098-T ak deklarasyon lekòl la ki montre kòb ou dwe ak peman pou chak peryòd akademik, pou ou menm oswa nenpòt moun ki nan kay ou ki ale nan kolèj oswa
  inivèsite (edikasyon apre lekòl segondè)

 • Ale nan kolèj oswa inivèsite (edikasyon apre lekòl segondè)
 • Tout lòt dokiman ki gen rapò ak taks, tankou deklarasyon sou enterè, dokiman sou prè federal, deklarasyon sou  plan retrèt ou, lis tout òganizasyon kote ou te fè don charite yo, elatriye
 • Fòm 1095-A, B oswa C, deklarasyon swen santé abòdab, oswa sètifika egzanpsyon asirans sante
 • Enfòmasyon sou nimewo kont an bank ou oswa nimewo kont ou genyen nan) koperativ (nimewo routage ak  nimewo kont chèk oswa kont depo

Finansye, patnè & sipòtè

Broward Tax Pro 2020